ĐỀ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA

Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề


{{TieuDeCau}} {{CauHoi.Stt}}:
Số báo danh:
0 2 0 2 1 2
Mã đề thi:
2 1 2